Kertomus toiminnasta 2021

Tekstin talo -otsikkokuva

Toimintavuosi 2021 oli yhdistyksen ensimmäinen normaali toimintavuosi. Haasteena oli toiminnan käynnistäminen ilman edeltävää mallia, ilman työntekijöitä tai toimintaan käytettävissä olevia varoja. Toiminnan käynnistäminen vaati hallituksen kaikkien jäsenten ponnisteluja ja uuden opettelua. Vuodelle 2021 tavoitteina oli löytää toimitila, saada Tekstin talolle rahoitus käynnistämiseen, luoda talolle toimintamalli ja lisätä tietoisuutta Tekstin talosta.

Toimitilan löytämiseksi oltiin aktiivisesti yhteydessä mm. Helsingin kaupunkiin, liikekiinteistöjen välittäjiin sekä Helsingin alueella ilmeneviin tilahankkeisiin. Vuonna 2021 Tekstin talon hallitus teki tilakäyntejä noin kymmeneen mahdolliseen toimitilaan, niistä kaksi on edelleen tarkasteltavina. Tilaohjelmaa päivitettiin. Tilasuunnitelmassa pyritään tilan tehokkaaseen yhteiskäyttöön niin, että tilat voisivat olla muunneltavia ja niiden käyttöaste vuorokaudessa olisi korkea eikä hukkatilaa jäisi. Tilasuunnitelmassa Tekstin taloon on hahmotettu yksityisiä, puolijulkisia ja julkisia tiloja. Toimitilaa haettaessa kiinnitetään huomiota erityisesti sen saavutettavuuteen ja sijaintiin hyvien liikenneyhteyksien varrella, sijainnin synergioihin muiden kulttuuritoimijoiden sekä potentiaalisten asiakasvirtojen läheisyydessä. Ensiarvoisen tärkeitä kriteerejä tilan valinnassa ovat myös puhdas sisäilma sekä esteettömyys.

Joulukuussa 2021 Koneen säätiö myönsi Tekstin talolle 200 000 euron rahoituksen käynnistämiseen vuosille 2022-2025. Rahoituksella on ratkaiseva rooli toiminnan käynnistämisessä ja se mahdollistaa täysipäiväisen toiminnanjohtajan palkkaamisen vuonna 2022. Tulevaa toimintaa suunnitellaan rahoitettavaksi osin jäsenten maksamilla vuokratuloilla, osin ulos vuokrattavilla tiloilla ja osin julkisella tuella Helsingin kaupungilta ja Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Toimintamalleja kehitettiin hallituksen järjestämissä työpajoissa. Päädyttiin kahteen perusmalliin, joista toinen on ns. minimimalli ja keskittyy tilojen hallinnointiin, toinen laajempi sisällöntuotannon malli. Toimintamalli elää ja täsmentyy rahoitusten ja lisäselvitysten myötä.

Tietoisuutta Tekstin talosta lisättiin järjestämällä 16.11. monipuolinen keskustelua ja esityksiä yhdistellyt tapahtuma taiteen tiloista Oodissa. Tilaisuus käsitteli paitsi Tekstin talon tavoitteita ja tilannetta, myös yleisemmin taiteen tilojen merkitystä. Tekstin talo sai myös nettisivut. Tekstin talo piti aktiivisesti yhteyttä muihin suomalaisiin, eri vaiheissa oleviin taiteen tilahankkeisiin.

Toimintavuonna 2021 toimitilakartoituksia tehtiin runsaasti ja niitä jatketaan vuonna 2022. Toimintakaudella laaditut tarkennetut tilaohjelma ja rahoitussuunnitelma antavat suuntaa ja hyvän pohjan jatkaa tilaneuvotteluja sekä varsinaisen toiminnan sisällön suunnittelua. Resurssihaasteista ja pandemiatilanteesta huolimatta toimintavuonna onnistuttiin varsin hyvin edistämään Tekstin talon tavoitteita ja tunnettuutta.